خرید هوش ریاضی پیش دبستانی | انتخاب ایده آل

هوش ریاضی پیش دبستانی

    این محصول رنگ بندی ندارد


ریاضیـات بـه عنوان دانشـی که پایهی بسـیاری از دانشهای دیگر اسـت و افزون بـر آن، از آنجا که روشـی برای اندیشـیدن به شـمار میآید، در میان علوم از ارزش ویژهای برخوردار اسـت. توانمندی ِ در این دانش ارزشـمند، همانند تمام مهارتهای ذهنی بشـر، نیازمند پایههای مسـتحکمی در ذهن انسان است. اگـر از همـان ابتـدا سـتونهای ریاضیـات، در ذهن نوآموز به درسـتی پایهگذاری شـود، بـا افزایش سـن و بارگذاری بیشـتر دانسـتههای ریاضی، نوآموز توانمندتر و عالقهمندتر میشـود و با پیشروی بیشـتر، درک او از ریاضیـات نهتنهـا گسـتردهتر، بلکـه مهمتـر از آن، عمیقتـر میشـود. بـه علاوه پیشـرفت در ایـن زمینه برایش سـریعتر و آسـانتر خواهد شـد. به همین دلیل، محتـوا و چگونگی آموزشهـای پیـش از دبسـتان از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت. کتابـی کـه در دسـت داریـد با توجـه بـه اهمیت همین موضوع، تألیف شـده اسـت. مـورد مهـم دیگـر مـد نظـر در تألیـف ایـن کتـاب، هـم راسـتایی آن بـا نظـام آموزشـی دبسـتانی کشـور میباشـد. بدیـن منظـور، تالش شـده اسـت تـا گزینـش محتـوای آموزشـی و روش تدریس آن منطبـق بـر اسـتانداردهای آموزشـی کشـور باشـد. عالوه بـر آن، فراهـم سـاختن پیشنیازهای ّ کـودک ورودی سـال اول دبسـتان و تـا حـد امـکان، پوشـش آنهـا نیـز مدنظـر بـوده اسـت. امید است این ویژگیها کتاب موجود را برای استفادهی مراکز پیشدبستانی و مادران و پدران کودکان پیشدبستانی، کارآمد ساخته باشد. ب

ارسال بعد از یک روز کاری
موجود در انبار
امتیاز کاربران: 5
قیمت متغیر است
برای دیدن بقیه محصولات ما لطفا اینجا کلیک کنید.

محصولات مرتبط

کتاب داستان قارلولو

کتاب داستان قارلولو

قیمت : متغیر
سلام بچه ها

سلام بچه ها

قیمت : متغیر
علوم پیش دبستانی(مهارت های کاوش)

علوم پیش دبستانی(مهارت های کاوش)

قیمت : متغیر
فارسی پیش دبستانی(زبان آموزی)

فارسی پیش دبستانی(زبان آموزی)

قیمت : متغیر
مهارت های اجتماعی پیش دبستانی

مهارت های اجتماعی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
مهارت زندگی پیش دبستانی

مهارت زندگی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
هوش ریاضی پیش دبستانی

هوش ریاضی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
ریاضی و هوش پیش دبستانی

ریاضی و هوش پیش دبستانی

قیمت : متغیر
زبان آموزی پیش دبستانی

زبان آموزی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
زبان آموزی و نوشتار پیش دبستانی

زبان آموزی و نوشتار پیش دبستانی

قیمت : متغیر
علوم پیش دبستانی

علوم پیش دبستانی

قیمت : متغیر
علوم زیستی و بهداشت پیش دبستانی

علوم زیستی و بهداشت پیش دبستانی

قیمت : متغیر
مهارت اجتماعی پیش دبستانی

مهارت اجتماعی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
آمادگی برای نوشتن 1

آمادگی برای نوشتن 1

قیمت : متغیر
آمادگی برای نوشتن 2

آمادگی برای نوشتن 2

قیمت : متغیر
آمادگی برای نوشتن 3

آمادگی برای نوشتن 3

قیمت : متغیر
آمادگی برای نوشتن 4

آمادگی برای نوشتن 4

قیمت : متغیر
آموزش جامع نوباوه 1

آموزش جامع نوباوه 1

قیمت : متغیر
آموزش جامع نوباوه 2

آموزش جامع نوباوه 2

قیمت : متغیر
آموزش جامع نوباوه 3

آموزش جامع نوباوه 3

قیمت : متغیر
کتاب نشان بده

کتاب نشان بده

قیمت : متغیر
کتاب ببین و نبین

کتاب ببین و نبین

قیمت : متغیر
بچه ها سلام

بچه ها سلام

قیمت : متغیر
بچه ها مواظب باشید

بچه ها مواظب باشید

قیمت : متغیر
بگرد و پیدا کن 1

بگرد و پیدا کن 1

قیمت : متغیر
بگرد و پیدا کن 2

بگرد و پیدا کن 2

قیمت : متغیر
حیوانات

حیوانات

قیمت : متغیر
خط ها را دنبال کن

خط ها را دنبال کن

قیمت : متغیر
دفتر شطرنجی

دفتر شطرنجی

قیمت : متغیر
کتاب ردگیری

کتاب ردگیری

قیمت : متغیر
کتاب سودوکو

کتاب سودوکو

قیمت : متغیر
کتاب شکل ها

کتاب شکل ها

قیمت : متغیر
کتاب شناخت سایه ها

کتاب شناخت سایه ها

قیمت : متغیر
کتاب صداشناسی

کتاب صداشناسی

قیمت : متغیر
کتاب عدد ها

کتاب عدد ها

قیمت : متغیر
کتاب گمشده ها

کتاب گمشده ها

قیمت : متغیر
کتاب لباس ها

کتاب لباس ها

قیمت : متغیر
کتاب مازها 1

کتاب مازها 1

قیمت : متغیر
کتاب مازها 2

کتاب مازها 2

قیمت : متغیر
کتاب مازها 4

کتاب مازها 4

قیمت : متغیر
کتاب مازها 3

کتاب مازها 3

قیمت : متغیر
کتاب مخالف ها

کتاب مخالف ها

قیمت : متغیر
کتاب نقطه به نقطه

کتاب نقطه به نقطه

قیمت : متغیر
کتاب واژه ها

کتاب واژه ها

قیمت : متغیر
پیک هفتگی پیش دبستانی حسامی

پیک هفتگی پیش دبستانی حسامی

قیمت : متغیر
پیک آدینه پیش دبستانی تاک

پیک آدینه پیش دبستانی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه رنگی پیش دبستانی تاک

پیک آدینه رنگی پیش دبستانی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه رنگین جلد اول پیش دبستانی 1

پیک آدینه رنگین جلد اول پیش دبستانی 1

قیمت : متغیر
پیک آدینه رنگین جلد دوم پیش دبستانی 1

پیک آدینه رنگین جلد دوم پیش دبستانی 1

قیمت : متغیر
پیک آدینه رنگین جلد سوم پیش دبستانی 1

پیک آدینه رنگین جلد سوم پیش دبستانی 1

قیمت : متغیر
ریاضی پیش دبستانی 2 تاک

ریاضی پیش دبستانی 2 تاک

قیمت : متغیر
زبان آموزی پیش دبستانی 2 تاک

زبان آموزی پیش دبستانی 2 تاک

قیمت : متغیر
علوم پیش دبستانی 2 تاک

علوم پیش دبستانی 2 تاک

قیمت : متغیر
کتاب اضطراب پیش دبستانی گراد

کتاب اضطراب پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب اعتماد به نفس پیش دبستانی گراد

کتاب اعتماد به نفس پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب خوشبختی پیش دبستانی گراد

کتاب خوشبختی پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب عشق پیش دبستانی گراد

کتاب عشق پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب نقطه کوچکی از آرامش پیش دبستانی گراد

کتاب نقطه کوچکی از آرامش پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب نقطه کوچکی از مهربانی پیش دبستانی گراد

کتاب نقطه کوچکی از مهربانی پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب نقطه کوچکی از عصبانیت پیش دبستانی گراد

کتاب نقطه کوچکی از عصبانیت پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب نقطه کوچکی از رنگی رنگی پیش دبستانی گراد

کتاب نقطه کوچکی از رنگی رنگی پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان جلد 2 پیش دبستانی

کتاب رنگین کمان جلد 2 پیش دبستانی

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان جلد 3 پیش دبستانی

کتاب رنگین کمان جلد 3 پیش دبستانی

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان ریاضیات پیش دبستانی 2

کتاب رنگین کمان ریاضیات پیش دبستانی 2

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان مفاهیم زبان آموزی پیش دبستانی ۲

کتاب رنگین کمان مفاهیم زبان آموزی پیش دبستانی ۲

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان علوم پیش دبستانی ۲

کتاب رنگین کمان علوم پیش دبستانی ۲

قیمت : متغیر
رنگ امیزی و ریاضی خورشید پیش دبستانی

رنگ امیزی و ریاضی خورشید پیش دبستانی

قیمت : متغیر
امادگی برای نوشتن پیش دبستانی خورشید

امادگی برای نوشتن پیش دبستانی خورشید

قیمت : متغیر
پیش دبستانی بهار حسامی

پیش دبستانی بهار حسامی

قیمت : متغیر
پیش دبستانی پاییز حسامی

پیش دبستانی پاییز حسامی

قیمت : متغیر
پیش دبستانی زمستان

پیش دبستانی زمستان

قیمت : متغیر
تم های پیش دبستانی حسامی

تم های پیش دبستانی حسامی

قیمت : متغیر
دفتر تحقیق و پژوهش پیش دبستان

دفتر تحقیق و پژوهش پیش دبستان

قیمت : متغیر
علوم (مهارت‌های کاوش) پیش دبستان

علوم (مهارت‌های کاوش) پیش دبستان

قیمت : متغیر
فارسی زبان آموزی پیش دبستان

فارسی زبان آموزی پیش دبستان

قیمت : متغیر
مهارت‌های اجتماعی پیش دبستان

مهارت‌های اجتماعی پیش دبستان

قیمت : متغیر
مهارت‌های زندگی پیش دبستان

مهارت‌های زندگی پیش دبستان

قیمت : متغیر
هوش ریاضی پیش دبستان

هوش ریاضی پیش دبستان

قیمت : متغیر
نقد و بررسی

ریاضیـات بـه عنوان دانشـی که پایهی بسـیاری از دانشهای دیگر اسـت و افزون بـر آن، از آنجا که روشـی برای اندیشـیدن به شـمار میآید، در میان علوم از ارزش ویژهای برخوردار اسـت. توانمندی ِ در این دانش ارزشـمند، همانند تمام مهارتهای ذهنی بشـر، نیازمند پایههای مسـتحکمی در ذهن انسان است. اگـر از همـان ابتـدا سـتونهای ریاضیـات، در ذهن نوآموز به درسـتی پایهگذاری شـود، بـا افزایش سـن و بارگذاری بیشـتر دانسـتههای ریاضی، نوآموز توانمندتر و عالقهمندتر میشـود و با پیشروی بیشـتر، درک او از ریاضیـات نهتنهـا گسـتردهتر، بلکـه مهمتـر از آن، عمیقتـر میشـود. بـه علاوه پیشـرفت در ایـن زمینه برایش سـریعتر و آسـانتر خواهد شـد. به همین دلیل، محتـوا و چگونگی آموزشهـای پیـش از دبسـتان از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت. کتابـی کـه در دسـت داریـد با توجـه بـه اهمیت همین موضوع، تألیف شـده اسـت. مـورد مهـم دیگـر مـد نظـر در تألیـف ایـن کتـاب، هـم راسـتایی آن بـا نظـام آموزشـی دبسـتانی کشـور میباشـد. بدیـن منظـور، تالش شـده اسـت تـا گزینـش محتـوای آموزشـی و روش تدریس آن منطبـق بـر اسـتانداردهای آموزشـی کشـور باشـد. عالوه بـر آن، فراهـم سـاختن پیشنیازهای ّ کـودک ورودی سـال اول دبسـتان و تـا حـد امـکان، پوشـش آنهـا نیـز مدنظـر بـوده اسـت. امید است این ویژگیها کتاب موجود را برای استفادهی مراکز پیشدبستانی و مادران و پدران کودکان پیشدبستانی، کارآمد ساخته باشد. ب

ادامه مطلب
بازگشت به بالا