خرید مهارت زندگی پیش دبستانی | انتخاب ایده آل

مهارت زندگی پیش دبستانی

    این محصول رنگ بندی ندارد


آموزش مهارتهای زندگی یکی از مهمترین وظایف والدین و مرب ّیان و والدین عالوه بر آشنایی با روشهای بینالمللی آموزش در این کتاب تالش بر این است که مرب مهارتهای زندگی، با تکنیکهای کاربردی و بومیشده برای کشورمان )که توسط مؤلّف و مشاوران تدوین شده است( بیشتر آشنا شوند. ّ زبانی شیرین، روان و البته همراه با داستان و تمرین را به کار گرفتهایم تا بتوانیم این مفاهیم را به سادهترین شیوهی ممکن انتقال دهیم. ّان و اولیا طراحی شده است. در یک در این کتاب برای اولین بار صفحات ویژهای برای آموزش آسان مربی طرف این صفحات، تصویرگری داستان و در طرف دیگر، متن داستان آمده است، بهطوری که مربیان هنگامیکه تصویر را به کودک نشان میدهند، می ّ توانند خودشان قصهخوانی را انجام دهند. الزم است قبل از مطالعهی این کتاب و همگامشدن با اهداف آن، دربارهی موضوعات زیر که از مهمترین مباحث آموزشی برای کودکان سنین 5 تا 8 سال است، مطالعه و سپس از این کتاب استفاده کنید. 1 . ّ احساس امنیت ّ کودک باید بیاموزد که هر انسانی حق و حقوقی دارد؛ از جمله حق نفس ّ کشیدن، حق ّ داشتن خانواده، حق پیشرفت و ّ بسیاری حقوق دیگر. کودک باید بداند که امنیتداشتن، جزو حقوق طبیعی اوست و دیگران وظیفه دارند این حق او ّت بشناسند و رعایت کنند. را به رسمی 2 .محافظت از بدن خود کودک باید بداند که صاحب تمام بدن خود است و کسی حق ندارد بدون رضایت او و والدینش، بدن وی را لمس کند. 3 .مهارت »نه« گفتن برخی از والدین به فرزندان خود میآموزند که همیشه باید به حرف بزرگترها گوش کرد و همیشه حق با بزرگترهاست؛ ً غلط است و کودک باید یاد بگیرد که گاهی هم به خواستههای دیگران »نه« بگوید؛ چون در غیر این اما این آموزش کامال ّ صورت کودک خود را تسلیم هر نوع خواستهی بیمارگونه و آزاردهندهای خواهد کرد. 4 .گفتن حقیقت ّیان پشتیبان همیشگی او در زندگی هستند، کودک هم یاد میگیرد اگر به کودک یادآور شوید که والدین و مرب مشکالت و رازهای خود را با شما در میان بگذارد و از شما کمک بگیرد.

ارسال بعد از یک روز کاری
موجود در انبار
امتیاز کاربران: 5
قیمت متغیر است
برای دیدن بقیه محصولات ما لطفا اینجا کلیک کنید.

محصولات مرتبط

کتاب داستان قارلولو

کتاب داستان قارلولو

قیمت : متغیر
سلام بچه ها

سلام بچه ها

قیمت : متغیر
علوم پیش دبستانی(مهارت های کاوش)

علوم پیش دبستانی(مهارت های کاوش)

قیمت : متغیر
فارسی پیش دبستانی(زبان آموزی)

فارسی پیش دبستانی(زبان آموزی)

قیمت : متغیر
مهارت های اجتماعی پیش دبستانی

مهارت های اجتماعی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
مهارت زندگی پیش دبستانی

مهارت زندگی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
هوش ریاضی پیش دبستانی

هوش ریاضی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
ریاضی و هوش پیش دبستانی

ریاضی و هوش پیش دبستانی

قیمت : متغیر
زبان آموزی پیش دبستانی

زبان آموزی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
زبان آموزی و نوشتار پیش دبستانی

زبان آموزی و نوشتار پیش دبستانی

قیمت : متغیر
علوم پیش دبستانی

علوم پیش دبستانی

قیمت : متغیر
علوم زیستی و بهداشت پیش دبستانی

علوم زیستی و بهداشت پیش دبستانی

قیمت : متغیر
مهارت اجتماعی پیش دبستانی

مهارت اجتماعی پیش دبستانی

قیمت : متغیر
آمادگی برای نوشتن 1

آمادگی برای نوشتن 1

قیمت : متغیر
آمادگی برای نوشتن 2

آمادگی برای نوشتن 2

قیمت : متغیر
آمادگی برای نوشتن 3

آمادگی برای نوشتن 3

قیمت : متغیر
آمادگی برای نوشتن 4

آمادگی برای نوشتن 4

قیمت : متغیر
آموزش جامع نوباوه 1

آموزش جامع نوباوه 1

قیمت : متغیر
آموزش جامع نوباوه 2

آموزش جامع نوباوه 2

قیمت : متغیر
آموزش جامع نوباوه 3

آموزش جامع نوباوه 3

قیمت : متغیر
کتاب نشان بده

کتاب نشان بده

قیمت : متغیر
کتاب ببین و نبین

کتاب ببین و نبین

قیمت : متغیر
بچه ها سلام

بچه ها سلام

قیمت : متغیر
بچه ها مواظب باشید

بچه ها مواظب باشید

قیمت : متغیر
بگرد و پیدا کن 1

بگرد و پیدا کن 1

قیمت : متغیر
بگرد و پیدا کن 2

بگرد و پیدا کن 2

قیمت : متغیر
حیوانات

حیوانات

قیمت : متغیر
خط ها را دنبال کن

خط ها را دنبال کن

قیمت : متغیر
دفتر شطرنجی

دفتر شطرنجی

قیمت : متغیر
کتاب ردگیری

کتاب ردگیری

قیمت : متغیر
کتاب سودوکو

کتاب سودوکو

قیمت : متغیر
کتاب شکل ها

کتاب شکل ها

قیمت : متغیر
کتاب شناخت سایه ها

کتاب شناخت سایه ها

قیمت : متغیر
کتاب صداشناسی

کتاب صداشناسی

قیمت : متغیر
کتاب عدد ها

کتاب عدد ها

قیمت : متغیر
کتاب گمشده ها

کتاب گمشده ها

قیمت : متغیر
کتاب لباس ها

کتاب لباس ها

قیمت : متغیر
کتاب مازها 1

کتاب مازها 1

قیمت : متغیر
کتاب مازها 2

کتاب مازها 2

قیمت : متغیر
کتاب مازها 4

کتاب مازها 4

قیمت : متغیر
کتاب مازها 3

کتاب مازها 3

قیمت : متغیر
کتاب مخالف ها

کتاب مخالف ها

قیمت : متغیر
کتاب نقطه به نقطه

کتاب نقطه به نقطه

قیمت : متغیر
کتاب واژه ها

کتاب واژه ها

قیمت : متغیر
پیک هفتگی پیش دبستانی حسامی

پیک هفتگی پیش دبستانی حسامی

قیمت : متغیر
پیک آدینه پیش دبستانی تاک

پیک آدینه پیش دبستانی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه رنگی پیش دبستانی تاک

پیک آدینه رنگی پیش دبستانی تاک

قیمت : متغیر
پیک آدینه رنگین جلد اول پیش دبستانی 1

پیک آدینه رنگین جلد اول پیش دبستانی 1

قیمت : متغیر
پیک آدینه رنگین جلد دوم پیش دبستانی 1

پیک آدینه رنگین جلد دوم پیش دبستانی 1

قیمت : متغیر
پیک آدینه رنگین جلد سوم پیش دبستانی 1

پیک آدینه رنگین جلد سوم پیش دبستانی 1

قیمت : متغیر
ریاضی پیش دبستانی 2 تاک

ریاضی پیش دبستانی 2 تاک

قیمت : متغیر
زبان آموزی پیش دبستانی 2 تاک

زبان آموزی پیش دبستانی 2 تاک

قیمت : متغیر
علوم پیش دبستانی 2 تاک

علوم پیش دبستانی 2 تاک

قیمت : متغیر
کتاب اضطراب پیش دبستانی گراد

کتاب اضطراب پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب اعتماد به نفس پیش دبستانی گراد

کتاب اعتماد به نفس پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب خوشبختی پیش دبستانی گراد

کتاب خوشبختی پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب عشق پیش دبستانی گراد

کتاب عشق پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب نقطه کوچکی از آرامش پیش دبستانی گراد

کتاب نقطه کوچکی از آرامش پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب نقطه کوچکی از مهربانی پیش دبستانی گراد

کتاب نقطه کوچکی از مهربانی پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب نقطه کوچکی از عصبانیت پیش دبستانی گراد

کتاب نقطه کوچکی از عصبانیت پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب نقطه کوچکی از رنگی رنگی پیش دبستانی گراد

کتاب نقطه کوچکی از رنگی رنگی پیش دبستانی گراد

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان جلد 2 پیش دبستانی

کتاب رنگین کمان جلد 2 پیش دبستانی

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان جلد 3 پیش دبستانی

کتاب رنگین کمان جلد 3 پیش دبستانی

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان ریاضیات پیش دبستانی 2

کتاب رنگین کمان ریاضیات پیش دبستانی 2

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان مفاهیم زبان آموزی پیش دبستانی ۲

کتاب رنگین کمان مفاهیم زبان آموزی پیش دبستانی ۲

قیمت : متغیر
کتاب رنگین کمان علوم پیش دبستانی ۲

کتاب رنگین کمان علوم پیش دبستانی ۲

قیمت : متغیر
رنگ امیزی و ریاضی خورشید پیش دبستانی

رنگ امیزی و ریاضی خورشید پیش دبستانی

قیمت : متغیر
امادگی برای نوشتن پیش دبستانی خورشید

امادگی برای نوشتن پیش دبستانی خورشید

قیمت : متغیر
پیش دبستانی بهار حسامی

پیش دبستانی بهار حسامی

قیمت : متغیر
پیش دبستانی پاییز حسامی

پیش دبستانی پاییز حسامی

قیمت : متغیر
پیش دبستانی زمستان

پیش دبستانی زمستان

قیمت : متغیر
تم های پیش دبستانی حسامی

تم های پیش دبستانی حسامی

قیمت : متغیر
دفتر تحقیق و پژوهش پیش دبستان

دفتر تحقیق و پژوهش پیش دبستان

قیمت : متغیر
علوم (مهارت‌های کاوش) پیش دبستان

علوم (مهارت‌های کاوش) پیش دبستان

قیمت : متغیر
فارسی زبان آموزی پیش دبستان

فارسی زبان آموزی پیش دبستان

قیمت : متغیر
مهارت‌های اجتماعی پیش دبستان

مهارت‌های اجتماعی پیش دبستان

قیمت : متغیر
مهارت‌های زندگی پیش دبستان

مهارت‌های زندگی پیش دبستان

قیمت : متغیر
هوش ریاضی پیش دبستان

هوش ریاضی پیش دبستان

قیمت : متغیر
نقد و بررسی

آموزش مهارتهای زندگی یکی از مهمترین وظایف والدین و مرب ّیان و والدین عالوه بر آشنایی با روشهای بینالمللی آموزش در این کتاب تالش بر این است که مرب مهارتهای زندگی، با تکنیکهای کاربردی و بومیشده برای کشورمان )که توسط مؤلّف و مشاوران تدوین شده است( بیشتر آشنا شوند. ّ زبانی شیرین، روان و البته همراه با داستان و تمرین را به کار گرفتهایم تا بتوانیم این مفاهیم را به سادهترین شیوهی ممکن انتقال دهیم. ّان و اولیا طراحی شده است. در یک در این کتاب برای اولین بار صفحات ویژهای برای آموزش آسان مربی طرف این صفحات، تصویرگری داستان و در طرف دیگر، متن داستان آمده است، بهطوری که مربیان هنگامیکه تصویر را به کودک نشان میدهند، می ّ توانند خودشان قصهخوانی را انجام دهند. الزم است قبل از مطالعهی این کتاب و همگامشدن با اهداف آن، دربارهی موضوعات زیر که از مهمترین مباحث آموزشی برای کودکان سنین 5 تا 8 سال است، مطالعه و سپس از این کتاب استفاده کنید. 1 . ّ احساس امنیت ّ کودک باید بیاموزد که هر انسانی حق و حقوقی دارد؛ از جمله حق نفس ّ کشیدن، حق ّ داشتن خانواده، حق پیشرفت و ّ بسیاری حقوق دیگر. کودک باید بداند که امنیتداشتن، جزو حقوق طبیعی اوست و دیگران وظیفه دارند این حق او ّت بشناسند و رعایت کنند. را به رسمی 2 .محافظت از بدن خود کودک باید بداند که صاحب تمام بدن خود است و کسی حق ندارد بدون رضایت او و والدینش، بدن وی را لمس کند. 3 .مهارت »نه« گفتن برخی از والدین به فرزندان خود میآموزند که همیشه باید به حرف بزرگترها گوش کرد و همیشه حق با بزرگترهاست؛ ً غلط است و کودک باید یاد بگیرد که گاهی هم به خواستههای دیگران »نه« بگوید؛ چون در غیر این اما این آموزش کامال ّ صورت کودک خود را تسلیم هر نوع خواستهی بیمارگونه و آزاردهندهای خواهد کرد. 4 .گفتن حقیقت ّیان پشتیبان همیشگی او در زندگی هستند، کودک هم یاد میگیرد اگر به کودک یادآور شوید که والدین و مرب مشکالت و رازهای خود را با شما در میان بگذارد و از شما کمک بگیرد.

ادامه مطلب
بازگشت به بالا